Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Krenda s.r.o., IČ: 29371937, se sídlem Ríšova 1018/26, Žebětín, 641 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76200

 

I.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále jen „VOP“/ se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Krenda s.r.o., IČ: 29371937, se sídlem Ríšova 1018/26, Žebětín, 641 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76200 /dále jen „zhotovitel“/ a jejími zákazníky /dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“/. Objednatelé mají povinnost seznámit se s ustanovením VOP před uzavřením smlouvy o dílo.
 2. Smlouva o dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena okamžikem podpisu zakázkového listu objednatelem. Předmětem smlouvy o dílo jsou objednané práce specifikované v zakázkovém listu.

 

II.

 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě, kterou smluvní strany uvedly v zakázkovém listě jako termín dokončení prací.
 2. V případě, nezbytnosti provedení dalších prací, které nemohl zhotovitel předpokládat již při uzavření smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti objednatele prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonicky. V takovém případě je zhotovitel oprávněn termín dokončení prací přiměřeně prodloužit s ohledem na náročnost nezbytných prací. Zhotovitel je dále oprávněn přiměřeně prodloužit termín dokončení díla v případě, že se objednatel bezodkladně nevyjádří k nezbytnosti provedení dalších prací.
 3. V případě, kdy se zhotovitel a objednatel dohodnou na provedení víceprací, je zhotovitel oprávněn termín dokončení prací přiměřeně prodloužit. Veškeré vícepráce musí objednatel předem odsouhlasit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 4. Dílo se považuje za dokončené a převzaté v okamžiku, kdy jej objednatel nebo jím pověřená osoba převezme od zhotovitele v místě zhotovitelovy provozovny. Za tímto účelem je objednatel povinen dostavit se do provozovny zhotovitele, a to bezodkladně po té, co k tomu byl zhotovitelem vyzván, maximálně však do 1 týdne od takovéto výzvy zhotovitele. Objednatel je povinen při převzetí díla dílo prohlédnout a veškeré případné vady okamžitě oznámit zhotoviteli, jinak objednatel pozbývá nároků z odpovědnosti za zjevné vady. Případné vady budou odstraněny způsobem popsaným v odst. 5. tohoto článku.
 5. Skryté vady musí objednatel u zhotovitele uplatnit bezodkladně po jejich zjištění, maximálně však do 6 měsíců ode dne převzetí díla. Vada bude odstraněna primárně opravou. Pokud se i přes opakované pokusy nepodaří vadu odstranit, má zákazník nárok na slevu z ceny díla. Nároky nelze uplatnit, pokud byly vadné díly před dořešením nároku objednatele upraveny, opraveny nebo vyměněny jinou třetí osobou.
 6. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny použitím nevhodného materiálu či náhradními díly, na jejichž použití ovšem objednatel trval.
 7. V případě, že objednatel nebo jím pověřená osoba nepřevezme dílo ani do jednoho týdne ode dne, kdy k tomu byl on nebo jím pověřená osoba zhotovitelem vyzván, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli parkovné v částce ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den trvání prodlení. Současně přechází nebezpečí škody na vozidle, na kterém bylo dílo prováděno, na objednatele.

 

III.

 1. Předpokládaná cena díla je uvedena v zakázkovém listě. Objednatel bere na vědomí, že se jedná pouze o cenu orientační. Cena díla bude zhotovitelem zákazníkovi vyúčtována v souladu s platným ceníkem zhotovitele, se kterým měl objednatel možnost se seznámit před uzavřením smlouvy o dílo v provozovně zhotovitele.
 2. V případě, že objednatel nevyjádří svůj souhlas s provedením víceprací, není zhotovitel oprávněn vícepráce objednateli vyúčtovat.
 3. Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat přiměřenou zálohu na cenu díla. Zhotovitel je oprávněn podmínit zahájení prací na díle uhrazením požadované zálohy. V případě pozdní úhrady zálohy není zhotovitel vázán termínem dokončení díla stanoveným v zakázkovém listě.
 4. Cena díla je splatná při převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě je cena díla splatná v termínu, který je v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem uveden jako datum splatnosti.
 5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty a je srozuměn se skutečností, že cena díla bude navýšena o daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 6. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu v částce ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý kalendářní den trvání prodlení.
 7. Veškeré náhradní díly použité při provádění díla zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, a to až do úplného zaplacení ceny díla.
 8. Zhotovitel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k předmětu zakázky, na kterém prováděl dílo, a to k zajištění své splatné pohledávky vůči objednateli. O uplatnění zadržovacího práva a důvodech pro jeho uplatnění musí zhotovitel objednatele písemně vyrozumět.

 

IV.

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne na vozidle po dobu provádění díla.
 2. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která na vozidle vznikne v průběhu zkušební jízdy v případě, že vozidlo řídí objednatel nebo jím pověřená osoba.
 3. Zhotovitel neodpovídá za škodu na věcech nacházejících se ve vozidle, to neplatí v případě, že tyto věci výslovně přijal do úschovy.
 4. Případnou škodu způsobenou zhotovitelem je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele při převzetí díla. Škoda bude odstraněna primárně opravou. Pokud opravu provést nelze, nahradí zhotovitel škodu v penězích. Výše náhrady škody bude vždy omezena hodnotou poškozené věci v době uzavření smlouvy o dílo.

 

V.

 1. Zhotovitel poskytuje na provedené opravy záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne převzetí díla zákazníkem nebo do ukončení životnosti dílů použitých při opravě.
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž není určeno, nebo nedodržením podmínek pro provoz nebo údržbu vozidla.

 

VI.

 1. Objednatel svým podpisem zakázkového listu stvrzuje, že je vlastníkem, nájemcem nebo oprávněným uživatelem vozidla, na kterém má být provedena oprava. Objednatel se podpisem zakázkového listu zároveň zavazuje k plné úhradě ceny díla.
 2. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v zakázkovém listu a těmito VOP mají přednost podmínky ujednané v zakázkovém listě.
 3. Smlouva o dílo a tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a platným právním řádem České republiky.
 4. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatné, nemá to vliv na platnost smlouvy o dílo nebo VOP jako celku.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2015

 

Pavel Křenek, jednatel
Krenda s.r.o.