Pronájem střešních boxů

Thule Atlantis 600

Střešní box Thule Atlantis 600 patří s úložným prostorem 340 litrů mezi nejprostornější střešní boxy se zajímavým vzhledem a chytrými funkcemi.. Snížená příď, záď, spolu se spojlery na víku jsou navrženy k zajištění velmi dobrých aerodynamických vlastností. Nový patentovaný montážní systém Power-grip bez volných dílů montáž boxu velmi usnadňuje.

Dual-Side je technologie otevírání boxu, která umožňuje otevřít box z obou stran. K otevírání slouží velmi dobře ergonomicky umístěná vnější i vnitřní madla. Možnost otevřít box z levé i pravé strany auta usnadňuje nakládání, vykládání i vlastní montáž.

Dual-Force je patentovaný pružinový systém pro snadné otvírání a zavírání boxu. Otvírání a zavírání víka je nyní hračka. Box velmi lehce otevře či zavře i drobnější žena.

Centrální zámek jsou další vlastnosti ulehčující manipulaci. Patentovaný bezpečnostní zámek – klíč s novou anatomickou rukojetí může být vyjmut pouze, když jsou všechny uzamykací body správně zavřeny.

Do tohoto boxu se pohodlně uskladní 3 – 4 párů lyží nebo snowboardů.

Parametry:

Ceník:

Thule Motion 800

Střešní box Thule Motion 800 je prostorný a funkční střešní box vybavený nejlepšími vlastnostmi. Nový typ rychloupínacího systému Power-Click s indikátorem dotažení nesmírně usnadňuje uchycení boxu. Snížené dno pro menší odpor vzduchu a speciální patentovaná vzpěra Dual-Side umožňuje Thule Motion 800 otevřít z obou stran.

Dual-Side je technologie otevírání boxu, která umožňuje otevřít box z obou stran. K otevírání slouží velmi dobře ergonomicky umístěná vnější i vnitřní madla. Možnost otevřít box z levé i pravé strany auta usnadňuje nakládání, vykládání i vlastní montáž.

Dual-Force je patentovaný pružinový systém pro snadné otvírání a zavírání boxu. Otvírání a zavírání víka je nyní hračka. Box velmi lehce otevře či zavře i drobnější žena.

Centrální zámek jsou další vlastnosti ulehčující manipulaci. Patentovaný bezpečnostní zámek – klíč s novou anatomickou rukojetí může být vyjmut pouze, když jsou všechny uzamykací body správně zavřeny.

Nové patentované řešení Power-click pro snadné upevnění boxu. Nový rychloupínací systém obsahuje indikátor utažení, nyní máte jistotu bezpečného dotažení boxu. Umístěte upínací díl dovnitř boxu a otáčením růžice utahujte svírací čelisti okolo nosných tyčí. Systém se pro zajištění maximální bezpečnosti automaticky na tyčích vycentruje. Je vhodný pro nosné tyče široké až 80 mm. Standardně u řady Thule Motion. Montáž zvládne opravdu každý a nepotřebujete žádné nářadí!

Do tohoto boxu se pohodlně uskladní 5 – 7 párů lyží nebo snowboardů.

Parametry:

Ceník:

Thule Atlantis 900

Střešní box Thule Atlantis 900 patří s úložným prostorem 650 litrů mezi nejprostornější střešní boxy se zajímavým vzhledem a chytrými funkcemi.. Snížená příď, záď, spolu se spojlery na víku jsou navrženy k zajištění velmi dobrých aerodynamických vlastností. Nový patentovaný montážní systém Power-grip bez volných dílů montáž boxu velmi usnadňuje.

Dual-Side je technologie otevírání boxu, která umožňuje otevřít box z obou stran. K otevírání slouží velmi dobře ergonomicky umístěná vnější i vnitřní madla. Možnost otevřít box z levé i pravé strany auta usnadňuje nakládání, vykládání i vlastní montáž.

Dual-Force je patentovaný pružinový systém pro snadné otvírání a zavírání boxu. Otvírání a zavírání víka je nyní hračka. Box velmi lehce otevře či zavře i drobnější žena.

Centrální zámek jsou další vlastnosti ulehčující manipulaci. Patentovaný bezpečnostní zámek – klíč s novou anatomickou rukojetí může být vyjmut pouze, když jsou všechny uzamykací body správně zavřeny.

Do tohoto boxu se pohodlně uskladní 6 – 8 párů lyží nebo snowboardů (upozornění: max. délka carvingových lyží je 185 cm).

Parametry:

Ceník:

Střešní nosiče - příčníky

Příčníky pro auta s podélnými nosiči

Střešní nosič slouží pro uchycení střešního boxu na auto s podélnými nosiči (hagusy) .

Vhodné pro rozměry podélníků o průměru 22-55mmm.

Udané půjčovné je za pár (2 tyče) včetně patek.

Parametry:

Ceník:

Rady a tipy

Upevnění střešního boxu

K upevnění boxu na střechu není potřeba žádná zkušenost poradí si i člověk, který přijde k boxu poprvé. Na internetu jsou k vidění různá videa s názornými postupy, vy si ale nemusíte dělat starosti, protože vám vše rádi vysvětlíme a ukážeme osobně. Pro ty, kteří i tak chtějí či potřebují písemný postup máme následující popis. Box položíte na střešní nosič, poté jej otevřete z jedné strany a posunete (4)úchyty na daný nosník z každé strany, tak aby na něm seděly a daly se dotáhnout. Po dotažení koleček, každého úchytu, čelisti sevřou ližinu nosníku a box je takto připraven pro naložení vašich zavazadel. Starší modely boxů mají jiný úchyt, který zde neuvádíme.

Střešní nosiče

Nosiče neboli příčníky se připevňují na hagusy neboli podélníky, které jsou připevněny na střeše od výrobce. Záleží na velikosti vozu, protože od toho se odvíjí šíře příčníků. Pokud máte sedan nebo hatchbag, musíte mít nosič neboli zahrádku svoji. Každý výrobce má jinak vyřešeno uchycení na střeše a liší se to mnohdy model od modelu a rokem výroby vozu. Žádný univerzální model neexistuje. Někteří výrobci dělají na některé typy univerzální, nosič většinou stejně pořádně nedrží a hrozí jeho vytržení i s boxem.

Zabezpečení střešního boxu

Přestože je box zamykací hrozí jeho odcizení. Proto radíme nenechávat věci přes noc uvnitř boxu, a také na odlehlých místech. Dále nabízíme zapůjčení bezpečnostního alarmu, který se spustí při hýbání s boxem.

Na co ještě dát pozor

Pokud vlastníte vyšší vůz je potřeba dát si pozor při vjezdech do garáží obchodních center, jelikož většinou při stavbách těchto center nikdo neuvažoval o tom, že někdo bude na střechu vozu upevňovat box či kola. Průjezd je pak provázen nárazem a následným poškozením boxu v horším případě zablokováním vozu většinou mezi světli nebo prvky klimatizace či odsávání. Proto doporučujeme pokud máte na střeše box či kola parkovat radši na venkovních parkovištích.

Půjčovní řád

1. ÚČEL A CÍL

Půjčovní řád je zpracován pro potřeby půjčování autoboxů z půjčovny jednotlivým klientům. Jsou v něm vymezeny základní pravidla postupy a stanovení odpovědnosti jednotlivých stran.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro provozovatele půjčovny a jeho zákazníků.

3. POPIS POSTUPU

3.1 Všeobecné podmínky nájmu

Zahájením nájmu se rozumí převzetí boxů nájemcem, který je povinen potvrdit podpisem smlouvu o nájmu / dodací list. Tyto nájemní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, uzavřené mezi nájemcem na straně jedné a pronajímatelem na straně druhé Krenda s.r.o. . Smlouva o nájmu zavazuje obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Předmět nájmu je zapůjčováno na dobu určitou s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Pronajímatel má vlastnické právo k níže uvedeným věcem, které dává touto smlouvou o nájmu do úplatného nájmu nájemci.

3.2 Úhrada sazby pronájmu

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu dle ceníku, která bude:
– na náhradu případného poškození věci
– na náhradu nájemného v hotovosti
– poplatků z prodlení
Po řádném vrácení věci pronajímateli bude složená peněžní jistina vrácena nájemci po vyúčtování zpět. Pokud je předmět nájmu pronajat na dobu určitou, skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva dle obchodního zákoníku nebude obnovena. Lze však uzavřít novou nájemní smlouvu. Pronajímatel si vyhrazuje právo smlouvu o nájmu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je čtrnáct dní a začne běžet dnem doručení výpovědi. Pokud je předmět nájmu pronajat na dobu určitou skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva podle §676 odst. 2 obč. zákona nebude obnovena. Lze však uzavřít novou nájemní smlouvu nebo starou smlouvu prodloužit. Pokud předmět nájmu nebude v den skončení nájmu vrácen pronajímateli, zaplatí nájemce smluvní pokutu za každý den prodlení s jeho vrácením, ve výši jedné denní sazby, navýšenou o 10%. Pokud nájemce i přes výstrahu danou mu pronajímatelem nebude užívat věc obvyklým způsobem a hrozí nebezpečí, že věc bude zničena nebo vážně poškozena nebo nezaplatí-li splatné nájemné nejpozději do další splátky, může pronajímatel od smlouvy odstoupit s tím, že platnost smlouvy končí dnem doručení oznámení o odstoupení nájemci. Tento den je nájemce povinen věc vrátit pronajímateli.

3.3 Ukončení pronájmu

Plánovanému ukončení smlouvy o nájmu dojde úhradou poslední sazby nájmu nájemce dle smlouvy o nájmu a řádným předáním předmětu nájmu. Nájemce vrací předmět nájmu na provozovně provozovatele Krenda s.r.o. , pokud nebude dohodnuto jinak.

3.4 Odpovědnost nájemce

Nájemce se zavazuje:
– seznámit se s provozními podmínkami nebo návodem k užití předmětu nájmu před jejím prvním užitím a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny
– dbát pokynů a doporučení pronajímatele
– předmět nájmu užívat obvyklým způsobem,přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením
platit sjednané nájemné včas
– chránit předmět nájmu před ztrátou a odcizením
– v případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem
– uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu
– odcizení, ztrátu či úmyslné poškození předmětu nájmu nahlásit místní odd. policie, ihned o skutečnosti informovat pronajímatele a pronajímateli zaslat písemné potvrzení policie o oznámení této skutečnosti, potvrzení musí obsahovat číslo jednací policejního spisu
– nepřenechat předmět nájmu do podnájmu, ani jej nechat jinak užívat třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny věci. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu
– neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele
– vrátit a předat předmět nájmu v poslední den nájmu, v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
– pokud nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že ji pronajímatel na náklady nájemce převezme v místě jejího uložení nebo užívání.

3.5 Odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoli škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu předaného nájemci. Není odpovědný ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s pronájmem a používáním autoboxů.

Platný od 1.1.2012

Autoservis Krenda s.r.o.
Rybkova ul. 35 (Kraví Hora)
602 00, Brno

+420 775 319 000
https://www.krenda.cz

Otevírací doba autoservisu
Po-Pá 7-16

Společnost zapsaná Krajským soudem obch.restřík Brno od.C,vlož.76200

Aktuální info:

Co se u nás děje:

Kontakty:

Obraťte se na nás

Po-Pá: 7 - 16 hod

Platby přijímáme pouze v hotovosti!

Reference

Jak nás vidí naši zákazníci